Regulamin

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument
 2. Serwis – usługa internetowa dostępna w sieci Internet pod adresem: http://www.kreatordomu.pl
 3. Administrator serwisu – właściciel serwisu oraz zespół osób zarządzający serwisem od strony technicznej, funkcjonalnej, prawnej oraz pod względem umieszczanej treści
 4. Baza danych – miejsce przechowywania danych gromadzonych w serwisie przez administratora serwisu
 5. Konto – zespół danych osobowych zarejestrowanych w bazie danych
 6. Użytkownik anonimowy – osoba odwiedzająca serwis, nie posiadająca konta
 7. Rejestracja – proces zbierania informacji dotyczących użytkownika anonimowego, mający na celu zebranie wszystkich danych wymaganych przez konto. Proces rejestracji kończy sięzaakceptowaniem regulaminu przez użytkownika anonimowego oraz wciśnięciem przycisku „Zarejestruj” na stronie rejestracji
 8. Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis, która poprawnie przeszła proces rejestracji, tj. posiada konto
 9. Kosztorys – oszacowany koszt prac remontowych lub wykończeniowych uzyskany w serwisie kreatordomu.pl przez użytkownika lub użytkownika
 10. Upublicznienie – udostępnienie do wglądu użytkowników Internetu

§2 Zasady ogólne

 1. Rejestracja, tworzenie profilu, przeprowadzenie wyceny jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego konta z serwisu poprzez wysłanie prośby do administratora serwisu na adres: biuro@kreatordomu.pl
 3. Użytkownik, decydujący się na skorzystanie z aplikacji kreatordomu.pl  akceptuje niniejszy regulamin
 4. Administrator serwisu ma prawo do zakrywania wszelkich danych kontaktowych podanych niezgodnie z regulaminem
 5. Administrator aplikacji ma prawo do ograniczania ilości zarejestrowanych kont jednego użytkownika
 6. Administrator aplikacji ma prawo do usunięcia konta jeżeli użytkownik nie dokonał logowania w aplikacji od 4 miesięcy
 7. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia
 8. W przypadku stwierdzenia przez administratora serwisu, że użytkownik narusza postanowienia regulaminu, administrator serwisu może usunąć konto użytkownika, zablokować je lub poszczególne usługi serwisu dla użytkownika
 9. Administrator serwisu nie odpowiada za błędy w obliczeniach powstałych z winy nieprawidłowego działania serwisu kreatordomu.pl. Wszystkie prezentowane dane mają wyłącznie charakter poglądowy i nie mogą stanowić dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej
 10. Udostępniając pliki graficzne do serwisu, użytkownik oświadcza, że:
  1. posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby ten plik graficzny mógł być udostępniony publicznie (opublikowany) w serwisie oraz w innych mediach, zgodnie z autoryzacjami udzielonymi przez użytkownika na podstawie innych postanowień regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich
  2. wyraża zgodę na oznaczenie treści plików graficznych przez administratora (bez ich istotnej modyfikacji, procedura oznaczania jest zautoryzowania systemowo, np. tworzenie miniatur)
  3. w przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń do administratora serwisu odnośnie naruszenia jakichkolwiek praw do opublikowanego pliku graficznego lub wizerunku osobistego osób trzecich, użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni administratora serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie
 11. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie wszystkich informacji zawartych w ramach stworzonego przez siebie konta w aplikacji kreatordomu.com.pl innym użytkownikom.