Regulamin świadczenia usług dla Partnerów
 

§ 1. Definicje

1. Usługodawca – Kreatordomu.pl, zarejestrowana w Polsce pod nazwą Asessco Sp.J, z siedzibą w Krakowie, 30-554 Kraków, ul.Zamknięta 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków–śródmieścia pod numerem KRS 0000657906, REGON 366315220, NIP 6793140206

2. Portal – strony internetowe Usługodawcy oraz współpracujących z nim Partnerów, przy pomocy których świadczona jest Usługa.

3. Partner – przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę. Partnerem staje się firma (lub osoba ją reprezentująca) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego Regulaminu. Gdzie podpisanie umowy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu

4. Prezentacja produktów i usług – wydzielona część Usługodawcy, w której prezentowane są oferty Partnerów.

5. Formularz rejestracyjny – forma elektroniczna zgłoszenia Partnera do współpracy z serwisem Usługodawcy.

6. Rejestracja – wypełnienie przez Partnera Formularza Rejestracyjnego, na podstawie którego zostaje utworzone  Konto w Panelu Sprzedawcy.

7. Panel Sprzedawcy – odrębna część serwisu, udostępniona Partnerom. Logowanie do Panelu Sprzedawcy odbywa się przy uĹźyciu wybranego przez Partnera loginu oraz hasła.

8. Usługa – moĹźliwość przedstawiania oraz promowania elementów swojej oferty handlowej przez Partnera w części do tego wyznaczonej, przy zachowaniu zgodności z niniejszym Regulaminem.

9. Oferta – informacja handlowa zamieszczana przez Partnera w Części Prezentacyjnej produktów. W skład oferty wchodzi informacja tekstowa, zdjęcie oraz opcjonalnie dodatkowe informacje.

10. Generowanie ruchu – proces polegający na zapewnieniu Partnerowi przez Usługodawcę procesu przechodzenia Internautów z witryn Usługodawcy na strony zakupowe Partnera. 

 

§ 2. Zasady zamieszczania Ofert

2.1. Podstawowy zakres Usług dostępnych w serwisie dotyczy prezentowania przez Partnera Ofert w Części Prezentacyjnej produktów.

2.2. Rejestracja Partnera jest bezpłatna.

2.3. Do integracji sklepu internetowego niezbędne jest udostępnienie przez Partnera pliku XML (struktura określona przez Usługodawcę) z ofertą sklepu.

2.4. Portal pełni jedynie rolę informatora, nie pośredniczy w transakcjach sprzedaży ani żadnych innych kontaktach pomiędzy Partnerem, a jego klientami.

2.5. Partner przystępując do współpracy gwarantuje, Ĺźe jego Firma, świadczone przez niego usługi oraz wyroby:

  a. są prawdziwe, wolne od wad fizycznych, nie wprowadzają w błąd;

  b. nie są obraĹşliwe, obelĹźywe czy zniesławiające ani teĹź nie powodują naruszenie praw autorskich, prywatności i poufności, ani teĹź innych praw;

  c. nie powodują naruszenia praw autorskich osób trzecich, oraz praw do znaku towarowego;

  d. nie wiążą się ze sprzedażą przedmiotów skradzionych lub podrobionych;

  e. nie zawierają w treści oferty (w polach "opis krótki", "opis" "gratisy") linków odwołujących się do witryn oferujących sprzedaĹź produktów z wyłączeniem linków do stron producentów; miejscem przeznaczonym na udostępnianie linku do strony, na której moĹźliwy będzie zakup przedstawionej oferty jest pole "URL";

  f. nie będą powodować powstania po stronie serwisu Usługodawcy odpowiedzialności lub powodować utratę (w całości lub w części) usług świadczonych przez innych uĹźytkowników;

  g. nie zawierają wirusów komputerowych, "koni trojańskich", robaków wirusów typu makro lub jakichkolwiek innych elementów zbudowanych w celu zakłócania, bądĹş przerwania normalnych procedur operacyjnych komputera lub potajemnego przechwytywania, uzyskiwania dostępu bez stosownego upowaĹźnienia, bądĹş pozbawiania posiadania systemów, danych lub informacji osobowych;

  h. nie będą powodować zakłóceń w pracy serwisu, niszczenia go lub działania w sposób powodujący osłabienie, w jakikolwiek sposób, jej funkcjonalności i pozycji.

2.6. Oferty naruszające zasady Usługodawcy mogą spowodować rozpoczęcie działań dyscyplinarnych, np. formalnego ostrzeżenia, zdjęcia ofert niezgodnych z zasadami, a nawet czasowego lub nieograniczonego w czasie zawieszenia konta użytkownika.

 

§ 3. Prawa i obowiązki Partnera

3.1. Partner ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej pod adresem poczty elektronicznej biuro@kreatordomu.pl

3.2. Partner zobowiązuje się rzetelnie informować konsumentów odnośnie prezentowanej oferty handlowej.

3.3. Partner zobowiązuje się do udostępnienia aktualnej oferty w pliku XML.

3.4. Zabronione jest oferowanie usług lub przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany.

3.5. Zabronione jest zamieszczanie ofert i materiałów o charakterze sprzecznym z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.


3.6. Partner poświadcza, iż wszelkie dane dotyczące podmiotu, jaki reprezentuje są zgodne z prawdą, a on sam ma prawo reprezentować ten podmiot.

3.7. Partner zobowiązany jest aktualizować swoje dane adresowe i kontaktowe każdorazowo, gdy nastąpi ich zmiana, wykorzystując do tego celu Panel Sprzedawcy.

 


§ 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy

4.1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Usługodawca zobowiązuje się, do dostarczenia Partnerowi niezbędnych informacji i pomocy technicznej, pozwalającej na sprawne przeprowadzenie integracji sklepu internetowego Partnera z Portalem Usługodawcy.

4.2. Usługodawca zobowiązuje się dołoĹźyć wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane i poprawne funkcjonowanie m.in. Części Prezentacyjnej oraz Panelu Sprzedawcy. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie wymienionych elementów z przyczyn niezaleĹźnych od niego i wynikłych na skutek działania "wypadków losowych".

4.3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informacje ukazujące się na Portalu były rzetelne i zgodne z prawdą. Jednakże, Zarządca domeny Usługodawca nie gwarantuje ścisłości informacji przedstawionych na stronach niniejszej domeny.

4.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta w Panelu Sprzedawcy, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

4.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody cywilne lub moralne, mogące wynikać z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na stronach niniejszej domeny.

4.6. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do wysokości wniesionej przez Partnera opłaty.

4.7. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia pomocy technicznej drogą e–mailową pod adresem elektronicznym biuro@kreatordomu.pl

4.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w Części Prezentacyjnej jak i w Panelu Sprzedawcy. Jednocześnie zobowiązuje się wprowadzać takie zmiany, które podwyĹźszają jakość świadczonej Usługi.

4.9. Usługodawca ma prawo wycofać z Portalu Oferty, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem. Jednocześnie koszty poniesione przez Partnera za zakupienie Usługi nie są zwracane.

4.10. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z dostępu osób nieupowaĹźnionych do Panelu Zarządzania Ofertami w przypadku ujawnienia przez Partnera loginu oraz hasła osobom trzecim.

 
4.11. Usługodawca ma prawo do korzystania z ilustracji graficznych bądĹş zdjęć produktów umieszczanych przez Partnera, w celu promocji w mediach społecznościowych Partnera oraz Portalu Usługodawcy.

 

§ 5. Warunki płatności i stawki za przekierowanie

5.1. Płatność za Usługę polega na opłaceniu faktury, która zostaje wystawiona na podstawie statystyk przejść z Portalu Usługodawcy do ofert sklepu w danym miesiącu rozliczeniowym. Statystyki dostępne są w Panelu Sprzedawcy

5.2. Terminy płatności dokonują się w cyklu miesięcznym i są płatne z góry. Usługodawca będzie fakturować usługi świadczone na rzecz drugiej Strony, wystawiając do 7–ego dnia kaĹźdego miesiąca fakturę za miesiąc poprzedni, z 7 dniowym terminem płatności. Partner upowaĹźnia Usługodawca do wystawiania faktur wynikających z realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby upowaĹźnionej do ich odbioru.

5.3. Jeśli Partner nie dokona płatności faktury w przeciągu 30 dni od jej wystawienia Usługodawca ma prawo do wstrzymania wyświetlania ofert do czasu opłacenia faktury przez Partnera.

5.4. Partner moĹźe określić maksymalną dopuszczalną wartość w ramach kampanii produktów i usług. 

5.5. Minimalna stawka za przekierowanie jest określana przez Usługodawcę w cenniku znajdującym się pod adresem www.kreatordomu.pl/cennik opublikowanym na stronie serwisu. Usługodawca moĹźe ustawić odrębną minimalną stawkę za przekierowanie dla kaĹźdej kategorii i podkategorii produktów. Usługodawca zawiadamia Partnera o kaĹźdej zmianie w wykazie, przez przesłanie informacji na adres e–mail zdefiniowany przez Partnera podczas procesu rejestracji wraz z podaniem terminu wejścia w Ĺźycie rzeczonych zmian. Zmiany w tym wykazie nie stanowią zmiany do postanowień niniejszego Regulaminu lub umowy.

 

§ 6. Poufność danych

6.1. Usługodawca przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim.

6.2. Partner w momencie rejestracji wyraĹźa zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Partnera będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. Partner wyraĹźa zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

6.3. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy, na podany przez niego podczas rejestracji adres email, wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

6.4. Partner nie może przekazywać danych dostępowych do Panelu Sprzedawcy osobom trzecim.

 

§ 7. Warunki końcowe

7.1. KaĹźdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1–miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7.2. Partnerowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 7.1, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Usługodawcę postanowień umowy, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni od tego wezwania.

7.3. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Portalu Usługodawcy w przypadku:

   – bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniach do zapłaty,

   – łamania przez Partnera postanowień Regulaminu,

   – działania na szkodę Usługodawcy lub jego UĹźytkowników,

   – innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Usługodawcy.

7.4. Prawa autorskie oraz prawa własności dotyczące Części Prezentacyjnej oraz Panelu Sprzedawcy stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.

7.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

7.7. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy dla miejsca działalności Usługodawcy z siedzibą w Łodzi.

7.8. Z uwagi na moĹźliwość wystąpienia pomyłek przy aktualizacjach (cen, konfiguracji czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta handlowa w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

7.9. Zmiana niniejszego Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy. Aktualna treść Regulaminu jest udostępniona przez Usługodawcę na jego serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w kaĹźdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach serwisu Usługodawcy. O kaĹźdorazowej zmianie Regulaminu Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Sprzedawcy adres e–mail. Ewentualne zmiany w stosunkach między Usługodawcą a Partnerem obowiązują od chwili tego powiadomienia.

7.10 Zmiana oznaczenia strony, jej adresu lub innych danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie tych danych Strona niezwłocznie zawiadomi drugą stronę na piśmie. W przypadku braku zawiadomienia, wysłanie korespondencji na poprzednio wskazany adres pocztowy, adres e–mail uznaje się za skuteczne.