Regulamin świadczenia usług dla Partnerów

 

 
§ 1. Definicje


1. Usługodawca – Kreatordomu.pl, zarejestrowana w Polsce pod nazwą Asessco Sp.J, z siedzibą… w Krakowie, 30-554 Kraków, ul.Zamknięta 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są…dowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków–Ś›ródmieś›cia pod numerem KRS 0000657906, REGON 366315220, NIP 6793140206

2. Portal – strony internetowe Usł‚ugodawcy oraz współ‚pracujących z nim Partnerów, przy pomocy których świadczona jest Usługa.

3. Partner – przedsiębiorca korzystający z usł‚ug ś›wiadczonych przez Usł‚ugodawcą™. Partnerem staje się™ firma (lub osoba ją… reprezentują…ca) po wypeł‚nieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego Regulaminu. Gdzie podpisanie umowy równoznaczne jest z akceptacją… regulaminu

4. Prezentacja produktów i usł‚ug – wydzielona część‡ Usługodawcy, w której prezentowane są… oferty Partnerów.

5. Formularz rejestracyjny – forma elektroniczna zgł‚oszenia Partnera do współ‚pracy z serwisem Usł‚ugodawcy.

6. Rejestracja – wypeł‚nienie przez Partnera Formularza Rejestracyjnego, na podstawie którego zostaje utworzone  Konto w Panelu Sprzedawcy i Specjalisty.

7. Panel Sprzedawcy i Specjalisty – odrę™bna część‡ serwisu, udostę™pniona Partnerom. Logowanie do Panelu odbywa się™ przy użyciu wybranego przez Partnera loginu oraz hasła.

8. Usł‚uga – możliwość‡ przedstawiania oraz promowania elementów swojej oferty handlowej przez Partnera w cz궛ci do tego wyznaczonej, przy zachowaniu zgodności z niniejszym Regulaminem.

9. Oferta – informacja handlowa zamieszczana przez Partnera w Cz궛ci Prezentacyjnej produktów, projektów. W skład oferty wchodzi informacja tekstowa, zdjęcie oraz opcjonalnie dodatkowe informacje.

10. Generowanie ruchu – proces polegający na zapewnieniu Partnerowi przez Usługodawcą™ procesu przechodzenia Internautów z witryn Usł‚ugodawcy na strony zakupowe, kontaktowe Partnera. 

 

§ 2. Zasady zamieszczania Ofert


2.1. Podstawowy zakres Usług dostę™pnych w serwisie dotyczy prezentowania przez Partnera Ofert w części prezentacyjnej produktów lub projektów.

2.2. Rejestracja Partnera jest bezpł‚atna.

2.3. W przypadku integracji sklepu internetowego niezbędne jest udostępnienie przez Partnera pliku XML (struktura okreś›lona przez Usł‚ugodawcę) z ofertą sklepu.

2.4. Portal pełni jedynie rolę™ informatora, nie poś›redniczy w transakcjach sprzedaży ani żadnych innych kontaktach pomiędzy Partnerem, a jego klientami.

2.5. Partner przystę™pują…c do współ‚pracy gwarantuje, że jego Firma, świadczone przez niego usł‚ugi oraz wyroby:

  a. są… prawdziwe, wolne od wad fizycznych, nie wprowadzają w błąd;

  b. nie są… obraźliwe, obelżywe czy zniesł‚awiające ani też nie powodują… naruszenie praw autorskich, prywatności i poufnoś›ci, ani też innych praw;

  c. nie powodują… naruszenia praw autorskich osób trzecich, oraz praw do znaku towarowego;

  d. nie wiążą… się ze sprzedażą… przedmiotów skradzionych lub podrobionych;

  e. nie zawierają… w treś›ci oferty (w polach "opis krótki", "opis" "gratisy") linków odwołujących się™ do witryn oferują…cych sprzedaż produktów z wyłą…czeniem linków do stron producentów; miejscem przeznaczonym na udostę™pnianie linku do strony, na której możliwy będzie zakup przedstawionej oferty jest pole "URL";

  f. nie będą… powodować‡ powstania po stronie serwisu Usługodawcy odpowiedzialnoś›ci lub powodować utratę™ (w cał‚oś›ci lub w cz궛ci) usług świadczonych przez innych użytkowników;

  g. nie zawierają… wirusów komputerowych, "koni trojań„skich", robaków wirusów typu makro lub jakichkolwiek innych elementów zbudowanych w celu zakł‚ócania, bądź przerwania normalnych procedur operacyjnych komputera lub potajemnego przechwytywania, uzyskiwania dostę™pu bez stosownego upoważnienia, bądź pozbawiania posiadania systemów, danych lub informacji osobowych;

  h. nie będą… powodować‡ zakłóceń„ w pracy serwisu, niszczenia go lub dział‚ania w sposób powodują…cy osł‚abienie, w jakikolwiek sposób, jej funkcjonalności i pozycji.

2.6. Oferty naruszają…ce zasady Usługodawcy mogą spowodować‡ rozpoczęcie dział‚ań„ dyscyplinarnych, np. formalnego ostrzeżenia, zdjęcia ofert niezgodnych z zasadami, a nawet czasowego lub nieograniczonego w czasie zawieszenia konta użytkownika.

 

§ 3. Prawa i obowiązki Partnera


3.1. Partner ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej pod adresem poczty elektronicznej biuro@kreatordomu.pl

3.2. Partner zobowiązuje się rzetelnie informować konsumentów odnoś›nie prezentowanej oferty handlowej.

3.3. Partner zobowiązuje się do udostę™pnienia aktualnej oferty w pliku XML w przypadku rejestracji konta jako sklep.

3.4. Zabronione jest oferowanie usł‚ug lub przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany.

3.5. Zabronione jest zamieszczanie ofert i materiał‚ów o charakterze sprzecznym z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.


3.6. Partner poś›wiadcza, iż wszelkie dane dotyczące podmiotu, jaki reprezentuje są… zgodne z prawdą…, a on sam ma prawo reprezentować‡ ten podmiot.

3.7. Partner zobowiązany jest aktualizować‡ swoje dane adresowe i kontaktowe każdorazowo, gdy nastąpi ich zmiana, wykorzystując do tego celu Panel Sprzedawcy.

 
§ 4. Prawa i obowią…zki Usługodawcy


4.1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Usługodawca zobowią…zuje się™, do dostarczenia Partnerowi niezbę™dnych informacji i pomocy technicznej, pozwalającej na sprawne przeprowadzenie integracji sklepu internetowego Partnera oraz wszystkich pozostałych funkcjonalności związanych z działaniem Portalu Usługodawcy.

4.2. Usł‚ugodawca zobowią…zuje się™ dołożyć‡ wszelkich starań„, by zapewnić‡ nieprzerwane i poprawne funkcjonowanie m.in. Cz궛ci Prezentacyjnej oraz Panelu Sprzedawcy, Specjalisty. Jednocześ›nie nie ponosi odpowiedzialnoś›ci za wadliwe funkcjonowanie wymienionych elementów z przyczyn niezależnych od niego i wynikł‚ych na skutek działania "wypadków losowych".

4.3. Usł‚ugodawca zobowią…zuje się™ dołożyć‡ wszelkich starań„, aby informacje ukazujące się™ na Portalu był‚y rzetelne i zgodne z prawdą…. Jednakże, Zarzą…dca domeny Usługodawca nie gwarantuje ścisłości informacji przedstawionych na stronach niniejszej domeny.

4.4. Usł‚ugodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta w Panelu Sprzedawcy oraz Specjalisty, który łamie którekolwiek z postanowieć niniejszego Regulaminu.

4.5. Usł‚ugodawca nie ponosi odpowiedzialnoś›ci za jakiekolwiek szkody cywilne lub moralne, mogące wynikać‡ z posłużenia się™ jakąkolwiek informacją… zawartą… na stronach niniejszej domeny.

4.6. Odpowiedzialność‡ Usługodawcy ogranicza się™ do wysokości wniesionej przez Partnera opł‚aty.

4.7. Usł‚ugodawca zobowią…zuje się™ do udostę™pnienia pomocy technicznej drogą… e–mailową… pod adresem elektronicznym biuro@kreatordomu.pl

4.8. Usł‚ugodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w części  Prezentacyjnej jak i w Panelu Sprzedawcy. Jednocześ›nie zobowią…zuje się™ wprowadzać takie zmiany, które podwyższają jakość świadczonej Usł‚ugi.

4.9. Usł‚ugodawca ma prawo wycofać z Portalu Oferty, które są… niezgodne z niniejszym Regulaminem. Jednocześ›nie koszty poniesione przez Partnera za zakupienie Usł‚ugi nie są… zwracane.

4.10. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikł‚e z dostę™pu osób nieupoważnionych do Panelu Zarządzania Ofertami w przypadku ujawnienia przez Partnera loginu oraz hasła osobom trzecim.

 
4.11. Usługodawca ma prawo do korzystania z ilustracji graficznych będących zdjęciami‡ produktów umieszczanych przez Partnera, w celu promocji w mediach społ‚ecznoś›ciowych Partnera oraz Portalu Usł‚ugodawcy.

 

§ 5. Warunki płatnoś›ci i stawki za przekierowanie


5.1. Pł‚atnoś‡ć za Usł‚ugę™ polega na opł‚aceniu faktury, która zostaje wystawiona na podstawie statystyk przejść‡ z Portalu Usł‚ugodawcy do ofert sklepu oraz uruchomionych kampanii ( banerów, projektów, produktów ) w danym miesią…cu rozliczeniowym. Statystyki dostę™pne są w Panelu Sprzedawcy

5.2. Terminy pł‚atnoś›ci dokonuję… się w cyklu miesię™cznym i są pł‚atne z góry. Usł‚ugodawca będzie fakturował‡ usł‚ugi ś›wiadczone na rzecz drugiej Strony, wystawiają…c do 7–ego dnia każdego miesią…ca fakturę™ za miesią…c poprzedni, z 7 dniowym terminem płatności. Partner upoważnia Usługodawca do wystawiania faktur wynikają…cych z realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru.

5.3. Jeś›li Partner nie dokona płatnoś›ci faktury w przeciągu 30 dni od jej wystawienia Usługodawca ma prawo do wstrzymania wyświetlania ofert do czasu opł‚acenia faktury przez Partnera.

5.4. Partner może określić maksymalną… dopuszczalną wartość w ramach kampanii produktów, projektów i usł‚ug. 

5.5. Minimalna stawka za przekierowanie lub kampanie jest określana przez Usś‚ugodawcę™ w cenniku znajdują…cym się pod adresem www.kreatordomu.pl/strona/cennik opublikowanym na stronie serwisu. Usł‚ugodawca może ustawić‡ odrębną minimalną stawkę za przekierowanie dla każdej kategorii i podkategorii produktów. Usł‚ugodawca zawiadamia Partnera o każdej zmianie w wykazie, przez przesł‚anie informacji na adres e–mail zdefiniowany przez Partnera podczas procesu rejestracji wraz z podaniem terminu wejś›cia w życie rzeczonych zmian. Zmiany w tym wykazie nie stanowią… zmiany do postanowień„ niniejszego Regulaminu lub umowy.

 

§ 6. Poufność‡ danych


6.1. Usł‚ugodawca przykł‚ada ogromną… wagę do kwestii zachowania prywatnoś›ci swoich klientów. Strony zobowiązują się™ do nie ujawniania informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim.

6.2. Partner w momencie rejestracji wyraża zgodę™ na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usł‚ugodawcę™. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Partnera będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim z dnia 25.05.2018. Partner wyraża zgodę™ na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usł‚ugi w celu wystawienia dowodów księ™gowych oraz świadczenia Usługi przez Usł‚ugodawcę™.

6.3. Partner wyraża zgodę™ na otrzymywanie informacji handlowej od Usł‚ugodawcy, na podany przez niego podczas rejestracji adres email, wynikających z ustawy o ś›wiadczeniu usług drogą… elektroniczną… z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

6.4. Partner nie może przekazywać‡ danych dostę™powych do Panelu Sprzedawcy osobom trzecim.

 

§ 7. Warunki końcowe


7.1. Każdej ze Stron przysł‚uguje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1–miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7.2. Partnerowi przysł‚uguje prawo do rozwią…zania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 7.1, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażą…cego naruszenia przez Usł‚ugodawcę™ postanowień umowy, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń„ w terminie 14 dni od tego wezwania.

7.3. Umowa może zostać rozwią…zana na podstawie decyzji Portalu Usł‚ugodawcy w przypadku:

   – bezskutecznego upł‚ywu terminu okreś›lonego w wezwaniach do zapłaty,

   – ł‚amania przez Partnera postanowień„ Regulaminu,

   – działania na szkodą™ Usługodawcy lub jego Użytkowników,

   – innych działań„ rażąco sprzecznych z aktualną… polityką Usł‚ugodawcy.

7.4. Prawa autorskie oraz prawa wł‚asnoś›ci dotyczące Cz궛ci Prezentacyjnej oraz Panelu Sprzedawcy stanowią… wyłą…czną… wł‚asność‡ Usł‚ugodawcy.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.

7.6. Usł‚ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usł‚ug.

7.7. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się™ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Są…d Cywilny właściwy dla miejsca dział‚alności Usługodawcy z siedzibą… w Krakowie.

7.8. Z uwagi na możliwość‡ wystą…pienia pomył‚ek przy aktualizacjach (cen, konfiguracji czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą… być‡ jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta handlowa w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

7.9. Zmiana niniejszego Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy. Aktualna treścią‡ Regulaminu jest udostępniona przez Usługodawcę™ na jego serwisie. Usł‚ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostę™pniona na stronach serwisu Usł‚ugodawcy. O każdorazowej zmianie Regulaminu Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Sprzedawcy adres e–mail. Ewentualne zmiany w stosunkach mię™dzy Usł‚ugodawcą a Partnerem obowią…zują od chwili tego powiadomienia.

7.10 Zmiana oznaczenia strony, jej adresu lub innych danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie tych danych Strona niezwłocznie zawiadomi drugą… stroną™ na piś›mie. W przypadku braku zawiadomienia, wysł‚anie korespondencji na poprzednio wskazany adres pocztowy, adres e–mail uznaje się™ za skuteczne.